Audit

Na základe zmluvy o poskytnutí služby č. 199/2012 zo dňa 24. 10. 2012 uzavretej medzi Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto a spoločnosťou Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. bol vykonaný Audit transparentnosti Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Cieľom bolo preskúmanie vybraných oblastí, resp. politík, s cieľom identifikácie problematických miest z hľadiska priestoru pre korupciu, ako aj identifikácie oblastí, v ktorých je možné zvýšiť transparentnosť fungovania mestskej
časti. Predmetom projektu bolo 17 politík:
 
 1. Politika predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku
 2. Politika prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku
 3. Politika obsadzovania voľných miest v rámci organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ
 4. Politika participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy
 5. Politika prístupu k informáciám o fungovaní MS, sprístupňovanie vs. zverejňovanie, interné smernice upravujúce poskytovanie informácií
 6. Politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených predstaviteľov mestskej časti
 7. Politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov miestneho úradu
 8. Politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov pracovníkov v organizáciách MČ
 9. Mediálna politika
 10. Politika územného plánovania a politika stavebného úradu
 11. Dotačná politika
 12. Politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených MČ
 13. Politika verejného obstarávania
 14. Politika v oblasti uzatvárania verejno-súkromných partnerstiev
 15. Politika prideľovania bytov
 16. Politika prideľovania miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť
 17. Politika rozpočtovania a informovanie verejnosti o tejto problematike
Kompletné znenie auditu je možné stiahnuť tu: Audit Transparentnosti


Posledná aktualizácia: 04.04.2023 08:00