Byty a nebytové priestory

Názov Dátum Druh Súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 23.07.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemkov registra "E" UO p. č. 13330/1, k. ú. NM, LV č. 5567 za účelom umiestnenia predajného stánku rýchleho občerstvenia na dobu určitú pre spoločnosť HE servis s.r.o. 06.06.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN, p.č.23022/6 v k.ú. NM, LV č. 5567, za účelom užívania a prevádzkovania sociálneho zariadenia ŽST Nové Mesto pre Dopravný podnik a.s. 06.06.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Sibírska postúpiť práva z Nájomnej zmluvy za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre žiakov a zamestnancov na spoločnosť BADENTAL, s.r.o. 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať novovytvorené pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto parc. č. 12440/8, parc. č. 12440/9, parc. č. 12440/10 za účelom vybudovať a umiestniť výťahovú šachtu a vstup k bytovému domu na ul. Pluhovej 12 a 12 parkovacích miest 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku v prospech spoločnosti MIG REAL s.r.o. 17.04.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave PRENAJAŤ nebytové priestory: veľká telocvičňa a šatne za účelom zabezpečenia technického zázemia 83. ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 na dobu určitú od 08.05.2019 do 27.05.2019 03.04.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer uzatvoriť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby - prístavba športovej haly parc. č. 11820/14, k. ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o. 11.03.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj stavby podzemnej garáže parc. č. 11314/15 a 11314/16, k. ú. Nové Mesto, evidovanej na LV 3749, v prospech OZ Združenie nájomníkov garáží na Robotníckej ul. 11.03.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 11.03.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhuv rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave 11.03.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 17093/99, k.ú. Nové Mesto 11.03.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely registra „C“ č. 19229/166 , k. ú. Vinohrady 11.03.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: Prenájom budovy servisného objektu JAMA, súp. č. 13922, nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočas. priestoru JAMA vo výlučnom vlastníctve MČ BNM 08.03.2019 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019 ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 18.02.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie dohody o budúcom postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29.09.2004 v znení jej dodatkov z terajšieho nájomcu KAMEL, spol. s r.o., ako vlastníka reštauračného zariadenia ATOL na Kuchajde 14.02.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemok registra „E“ UO parc. č. 5435/1, záhrada, o výmere 131 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 6747, v prospech nájomcu – Národný ústav detských chorôb 14.02.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, LV č. 3673, za účelom vybudovania parkovacích státí pre spoločnosť MVA Immo s.r.o. 14.02.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií - pozemky 05.10.2018 Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zrušenie vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku parc. registra "C" č. 11488, výmera 3080 m2, k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382 21.09.2018 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 »


Vytvorené: 24.04.2013 20:01, Tettinger Marek