Byty a nebytové priestory

Názov Dátum Druh Súbor
Zámer prenajať pozemok registra „E“ UO parc. č. 5435/1, záhrada, o výmere 131 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 6747, v prospech nájomcu – Národný ústav detských chorôb 14.02.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, LV č. 3673, za účelom vybudovania parkovacích státí pre spoločnosť MVA Immo s.r.o. 14.02.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií - pozemky 05.10.2018 Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Obchodná verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti pozemku registra „C“ KN parcelné číslo 17090/3 24.09.2018 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zrušenie vyhlásenej Obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemku parc. registra "C" č. 11488, výmera 3080 m2, k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 2382 21.09.2018 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Obchodná verejná súťaž na prenájom budovy s názvom: A servisný objekt, súp. č. 13922 nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočasového priestoru JAMA v k. ú. Nové Mesto vo výlučnom vlastníctve MČ Bratislava-Nové Mesto 20.09.2018 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať stavbu súp. č. 1300 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13528, pozemok registra „C“ KN parc. č. 13528 zastavané plochy a nádvoria o výmere 3463 m2, pre SECURA s. r. o., so sídlom Prievozská 37, 821 05 Bratislava, IČO 35 761 253 17.09.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Nové Mesto o miestnych daniach 24.08.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh Zásad prenajímania nehnuteľného majetku + prílohy 24.08.2018 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh prenajať časti pozemku - Asfapra 24.08.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2010 zo dňa 22. júna 2010 o podmienkach držania psov na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 09.08.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 09.08.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať priestory na II. nadzemnom podlaží v stavbe súp. č. 3216 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/11, k. ú. Nové Mesto pre spoločnosť BEVANDA s. r. o. 25.07.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o zákaze športového podujatia – medzin. futbal. zápasu „Československý superpohár“ medzi futbalovými klubmi ŠK Slovan Bratislava a SK Slávia Praha, ktorý sa má konať na Futbalovom štadióne ŠK Slovan Bratislava, Bratislava Pasienky 29.06.2018 26.06.2018
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 1048 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382 v prospech nájomcu - spoločnosť ASFAPRA, s.r.o. 28.05.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava 25.05.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Obchodná verejná súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488 o výmere 3080 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Nové Mesto 23.04.2018 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie osobitného zreteľa nájmu pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/17, v katastrálnom území Nové Mesto 26.03.2018 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ BNM č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení VZN MČ BNM č. 3/2017 zo dňa 11. 04. 2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MČ BNM 26.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie Dodatku č. 3 k Zásadám hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 26.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 »


Vytvorené: 24.04.2013 20:01, Tettinger Marek