Byty a nebytové priestory

Názov Dátum Druh Súbor
VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA 09.09.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6675/3, ostatné plochy o výmere 9 m2, evidovaného na LV č. 3673 09.09.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 23.07.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemkov registra "E" UO p. č. 13330/1, k. ú. NM, LV č. 5567 za účelom umiestnenia predajného stánku rýchleho občerstvenia na dobu určitú pre spoločnosť HE servis s.r.o. 06.06.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN, p.č.23022/6 v k.ú. NM, LV č. 5567, za účelom užívania a prevádzkovania sociálneho zariadenia ŽST Nové Mesto pre Dopravný podnik a.s. 06.06.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Sibírska postúpiť práva z Nájomnej zmluvy za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre žiakov a zamestnancov na spoločnosť BADENTAL, s.r.o. 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať novovytvorené pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto parc. č. 12440/8, parc. č. 12440/9, parc. č. 12440/10 za účelom vybudovať a umiestniť výťahovú šachtu a vstup k bytovému domu na ul. Pluhovej 12 a 12 parkovacích miest 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku v prospech spoločnosti MIG REAL s.r.o. 17.04.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave PRENAJAŤ nebytové priestory: veľká telocvičňa a šatne za účelom zabezpečenia technického zázemia 83. ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 na dobu určitú od 08.05.2019 do 27.05.2019 03.04.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemku – parcely registra „C“ č. 19229/166 , k. ú. Vinohrady 11.03.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemku – parcely registra “C“ č. 17093/99, k.ú. Nové Mesto 11.03.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhuv rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave 11.03.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 11.03.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj stavby podzemnej garáže parc. č. 11314/15 a 11314/16, k. ú. Nové Mesto, evidovanej na LV 3749, v prospech OZ Združenie nájomníkov garáží na Robotníckej ul. 11.03.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer uzatvoriť zmluvu o budúcej nájomnej zmluve na prenájom stavby - prístavba športovej haly parc. č. 11820/14, k. ú. Nové Mesto v prospech spoločnosti BZS Company s.r.o. 11.03.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže: Prenájom budovy servisného objektu JAMA, súp. č. 13922, nachádzajúcej sa v rámci areálu Voľnočas. priestoru JAMA vo výlučnom vlastníctve MČ BNM 08.03.2019 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019 ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhu pri Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave 18.02.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemok registra „E“ UO parc. č. 5435/1, záhrada, o výmere 131 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 6747, v prospech nájomcu – Národný ústav detských chorôb 14.02.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN, v k.ú. Vinohrady, LV č. 3673, za účelom vybudovania parkovacích státí pre spoločnosť MVA Immo s.r.o. 14.02.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie dohody o budúcom postúpení práv a povinností zo Zmluvy o nájme č. 53/OD/2004 zo dňa 29.09.2004 v znení jej dodatkov z terajšieho nájomcu KAMEL, spol. s r.o., ako vlastníka reštauračného zariadenia ATOL na Kuchajde 14.02.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 »


Vytvorené: 24.04.2013 20:01, Tettinger Marek