Byty a nebytové priestory

Názov Dátum Druh Súbor
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ..../2022, zo dňa .... 2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2018 zo dňa 10.04.2018, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket 12.09.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Predaj bytu č. 49 na Bojnickej ulici v Bratislave, súp. č. 7545, vchod č. 25 a pozemku parcely reg. „C“ KN parc. č. 17090/18 o výmere 523 m2, k. ú. Nové Mesto Márii Laufikovej 09.09.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. _/2022 zo dňa 27.9.2022 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“ 22.08.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2022 zo dňa .......2022 ktorým sa určuje úradná tabuľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 22.08.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Predaj nehnuteľností bytu č. 32 na Bojnickej 19, pozemku parcely reg. „C“ KN parc. č. 17090/25 o výmere 517m2, pozemku parcely reg. ,,C‘‘ KN parc. č. 17090/57 o výmere 495 m2 do vlastníctva kupujúceho – JUDr. Andrejovi Sirotovi, 27.06.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Predaj nehnuteľnosti bytu č. 23 na Bojnickej 19, pozemku parcely reg. „C“ KN parc. č. 17090/25 o výmere 517m2, pozemku parcely reg. ,,C‘‘ KN parc. č. 17090/57 o výmere 495 m2 do vlastníctva kupujúceho – Jany Varsányiovej 27.06.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií - pozemky - rok 2022 15.06.2022 Prevody v zmysle § 5 zákona o slobode informácií (pozemky)
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Predaj stavby prístavby športovej haly LV č. 5510 a predaj pozemkov registra „C“ KN v prospech žiadateľa: BZS Company, s.r.o. za účelom ďalšieho rozvoja celého športového centra 07.06.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN MČ BNM o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 07.06.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN MČ BNM, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2019 zo dňa 10.12.2019 o miestnych daniach na území mestskej časti BNM 07.06.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Nájom nebytového priestoru – športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33 nájomcovi - Asociácia športových klubov Inter Bratislava, o.z. 07.06.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Predaj pozemkov registra „C“ KN evidované na LV č. 5510 v prospech žiadateľov: Zátišie s.r.o. a Ing. Ircha Tomáš; predajom by došlo k majetkovo-právnemu usporiadaniu 07.06.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 5620/11 LV č. 2212 pre žiadateľa: K&K Real estate VI. s.r.o., za účelom vybudovania 7 ks parkovacích miest 07.06.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Nájom nebytového priestoru na prízemí BD Račianska 97, 101 nájomcovi – AROSE s.r.o. - sklad pre svoju prevádzku showroom dverí a kľučiek 07.06.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Prenájom časti administratívnej budove na ul. Hálkova 11 v Bratislave za účelom zabezpečenia dočasných priestorov pre Expozitúru Bratislava II. 25.03.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN MČ BNM, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava 24.03.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN MČ BNM, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava 24.03.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Nájom časti pozemku registra "C" KN parc. č. 5620/11 za účelom vybudovania 7 ks parkovacích miest pre žiadateľa K&K Real estate VI. s.r.o. 23.03.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Prenájom časti administratívnej budovy na ul. Hálkova 11 za účelom zabezpečenia dočasných priestorov pre Expozitúru Bratislava II. 23.03.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Nájom nebytového priestoru na Ovručskej 5 nájomcovi SME SPOLU o.z.na zriadenie dočasného komunitného centra pre rodiny s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou v Ukrajine 23.03.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »


Vytvorené: 24.04.2013 20:01, Tettinger Marek