Byty a nebytové priestory

Názov Dátum Druh Súbor
Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov - kancelárií č. 412-413, 414-415, 416-417 a č. 419 nachádzajúcich sa na 4.p. administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave pre Centrum včasnej intervencie Bratislava 20.01.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠ s MŠ Česká 10 prenajať stavby súp. č. 111, pozemok parc. č. 11313/1, pozemok parc. č. 11313/2, k. ú. Nové Mesto za účelom prevádzkovania Súkromného gymnázia, Súkromnej ZŠ a Súkromnej MŠ Česká 10 Bratislava 10.01.2020 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 25.11.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z. 25.11.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebyt priestoru č. 905 nachádzajúcom sa v BD, súp. č. 1530 na Račianskej ul. 97 ako aj nebyt. priestoru č. 903 nachádzajúcom sa v suteréne bytového domu, súp. č 1378 na Teplickej ul. 19 25.11.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - parkovacia politika v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 25.11.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemkov registra “C“ KN nachádzajúcich sa v k.ú. Vinohrady parc. č. 5675/6-zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, parc. č. 5675/1 záhrady o výmere 119 m2,v prospech manželov Mosných ako prípad hodný osob. zreteľa za kúpnu cenu 21.390 € 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. č. 6095/6, ostatné plochy, o výmere 57 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 6747, ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech p. Ježovej za kúpnu cenu vo výške 17.100 EUR 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Riazanská 75 prenajať časti priestorov v stavbe so súpisným číslom 672 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12204/1, okres: Bratislava III, k. ú. Nové Mesto za účelom prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy „HOST“ 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 22.11.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
VZN, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok parku s názvom Voľnočasový priestor JAMA 09.09.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady, parc. č. 6675/3, ostatné plochy o výmere 9 m2, evidovaného na LV č. 3673 09.09.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2018 zo dňa 11.09.2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 23.07.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN, p.č.23022/6 v k.ú. NM, LV č. 5567, za účelom užívania a prevádzkovania sociálneho zariadenia ŽST Nové Mesto pre Dopravný podnik a.s. 06.06.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemkov registra "E" UO p. č. 13330/1, k. ú. NM, LV č. 5567 za účelom umiestnenia predajného stánku rýchleho občerstvenia na dobu určitú pre spoločnosť HE servis s.r.o. 06.06.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Sibírska postúpiť práva z Nájomnej zmluvy za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre žiakov a zamestnancov na spoločnosť BADENTAL, s.r.o. 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať novovytvorené pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto parc. č. 12440/8, parc. č. 12440/9, parc. č. 12440/10 za účelom vybudovať a umiestniť výťahovú šachtu a vstup k bytovému domu na ul. Pluhovej 12 a 12 parkovacích miest 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej nájomnej zmluve na prenájom pozemku v prospech spoločnosti MIG REAL s.r.o. 17.04.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave PRENAJAŤ nebytové priestory: veľká telocvičňa a šatne za účelom zabezpečenia technického zázemia 83. ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 na dobu určitú od 08.05.2019 do 27.05.2019 03.04.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostného trhuv rámci „Fanzóny“ pred objektom Istropolis na Trnavskom mýte v Bratislave 11.03.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 »


Vytvorené: 24.04.2013 20:01, Tettinger Marek