Byty a nebytové priestory

Názov Dátum Druh Súbor
Zámer prenájmu bytov č. 31, 37, 41 v bytovom dome Bojnická 7545/25 07.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu nebytového priestoru – športovej gymnastickej telocvične na Trnavskej ulici č. 33, súpisné číslo 3502, vybudovanej na parcele registra „C“ KN č. 15132/10 o výmere 1238m2 a 15132/11 o výmere 499m2 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu nebytového priestoru – č. N12-901 o celkovej podlahovej ploche 16,52 m2, nachádzajúceho sa na prízemí bytového domu na ulici J. C. Hronského č. 16 – 20 v Bratislave, súpisné číslo 1636 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/351, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/350, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k.ú. Nové Mesto 03.09.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Stavba so súpisným číslom 7768 postavená na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 5148, katastrálne územie Nové Mesto 27.07.2021 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
EKO-podnik verejnoprospešných služieb vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 526,80 m2 v objekte Mestskej tržnice, na ulici Šancová 112 28.06.2021 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady 14.06.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer uzatvoriť zmluvu o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena, ktorej súčasťou je zmluva o budúcej kúpnej zmluve 14.06.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12688/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, ktorý vznikol obnovením právneho stavu časti pozemku registra „E“ UO parc. č. 12689, evidovaného na LV č. 5567 14.06.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť postúpenia práv z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 14.06.2021 Predaje a prenájmy majetku
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove na ul. Hálkova 11 v Bratislave (stavba so súpisným číslom 2953, katastrálne územie Nové Mesto, LV číslo 31) pre Expozitúru Bratislava II 10.05.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Verejná obchodná súťaž na prenájom nebytového priestoru o výmere 526,80 m2 v objekte Mestskej tržnice 26.04.2021 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru č. 902 o celkovej výmere podlahovej plochy 140,94 m2 nachádzajúcom sa na prízemí bytového domu, súp. č. 1528 na Račianskej ul. 87 v Bratislave 01.04.2021 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj spoluvlastníckeho podielu 1/36 k poz. reg.“C“ KN, v k.ú. Báhoň, parc. č. 2591, orná pôda o výmere 5765 m2, evidovaného na LV č. 1836; v prospech: Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň; za kúpnu cenu vo výške 240,20 EUR 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj poz. reg.“C“ KN, v k.ú. Báhoň, parc. č. 2286, orná pôda o výmere 929 m2, evidovaného na LV č. 1674; v prospech: Poľnohospodárske výrobné družstvo, Mlynská 29, Báhoň, v podiele 1/1; za kúpnu cenu vo výške: 1393,5 EUR 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 15140/2, celková výmera 2951 m2, za účelom umiestnenia 2 ks osvetlených bigboardov; na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2023; pre spoločnosť Akzent BigBoard, a.s. 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer-výpožička časti nebytových priestorov v rozsahu foyer, galéria a chodba s východom na ul. Robotnícku a sociálne zariadenie, v stavbe súp. č. 97 postavenej na pozemku parc. č. 11355/1, k. ú. Nové Mesto; pre spoločnosť Laser therapy, k.s. 29.03.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ...../2021 z .............. 2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2019 zo dňa 10.12.2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel 19.02.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Prevod vlastníckeho práva k novovytvoreným pozemkom registra “C“ KN v k. ú. Vinohrady, ktoré vznikli odčlenením z pozemku registra “C“ - parc. č. 18437/1 – záhrada o výmere 2256 m2 09.02.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 »


Vytvorené: 24.04.2013 20:01, Tettinger Marek