Infozákon - žiadosti

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pravidelne aktualizuje internetovú stránku www.banm.sk , kde občan získa informácie o dianí v mestskej časti.

1. Informácie o iných skutočnostiach z činnosti samosprávy mestskej časti, ktoré neboli trvale zverejnené, môže fyzická osoba a právnická osoba získať na miestnom úrade v stránkové dni a to spôsobom: 2. Každá žiadosť musí obsahovať údaje:
 • kto žiadosť podáva (meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne telefonický kontakt, u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá podniká ich označenie, sídlo, a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať),
 • presné označenie, čoho sa informácia týka,
 • akým spôsobom sa má informácia poskytnúť (ústne, písomne, telefonicky, faxom, rozmnožením materiálu a pod.).
3. Písomné žiadosti sa podávajú poštou alebo osobne na adresu Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava. Žiadosti podané ústne alebo iným technickým spôsobom sa podávajú v úradných hodinách na ktoromkoľvek príslušnom organizačnom útvare miestneho úradu. Ústne podanie žiadosti prijímajú a vybavujú príslušní odborní zamestnanci príslušného organizačného útvaru miestneho úradu zodpovední za spracovanie informácií.
4. Ak žiadosť neobsahuje požadované údaje podľa bodu 2, miestny úrad dá žiadateľovi lehotu, najmenej 7 dní, aby žiadosť doplnil. Ak tak žiadateľ v určenej lehote neurobí, žiadosť sa odloží.
5. Miestny úrad žiadosť o informáciu vybaví tak, že buď:
 • do 5 dní oznámi žiadateľovi, že už informácia bola trvale zverejnená a kde ju môže získať (úradné tabule, internet, Hlas Nového Mesta a pod.),
 • žiadosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 10 dní, zo závažných dôvodov do ďalších 10 dní, čo žiadateľovi oznámi,
 • oznámi žiadateľovi, že takéto informácie nemá, prípadne ho usmerní, kam sa má obrátiť. Ak žiadateľ i napriek týmto dôvodom na poskytnutí informácie trvá, vydá rozhodnutie v správnom konaní, že žiadosti nevyhovie z dôvodu, že o týchto skutočnostiach nemá vedomosti,
 • vydá rozhodnutie v správnom konaní, že žiadosti nevyhovie aj vtedy, ak požadované  skutočnosti majú charakter utajenia (služobné tajomstvo, ochrana osobnosti a osobných údajov, daňové a poplatkové tajomstvo, obchodné tajomstvo a niektoré ďalšie utajované skutočnosti). Príkladný prehľad je k tejto informácii priložený.
6. Ak miestny úrad v lehote 10 dní neposkytne žiadateľovi požadovanú informáciu a ani nevydá rozhodnutie o jej nesprístupnení, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, že žiadosti sa nevyhovuje.
7. Žiadateľ má právo odvolať sa voči rozhodnutiu, ktorým sa jeho žiadosti nevyhovelo alebo neodpovedalo, a to do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie doručí do podateľne miestneho úradu. O odvolaní rozhodne starosta. Po rozhodnutí starostu má žiadateľ právo sa odvolať na Okresný súd.
8. Informácie sa sprístupňujú bezplatne a bez preukazovania právneho alebo iného dôvodu, alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
9. Ak žiadateľ o informáciu bude požadovať rozmnoženie dokumentácie, poskytnutie technických nosičov, zaslanie poštou a pod., miestny úrad mu oznámi výšku nákladov s tým spojených a ak by tieto presahovali čiastku 10 Sk, vyzve ho, aby v určenej lehote celú čiastku zaplatil v pokladni miestneho úradu a zaplatením sa preukázal, ak mu nebude informácia zaslaná na dobierku. Sadzobník úhrad je v prílohe.
10. Fyzické a právnické osoby majú právo okrem požadovania informácií sa obracať vo svojich konkrétnych veciach na mestskú časť prostredníctvom miestneho úradu (žiadosti o vybavenie určitej veci, návrhy, sťažnosti a iné podania) písomnou formou, faxom alebo ústne.
Všetky podania sa evidujú v podateľni miestneho úradu a sú vybavované vo vecne príslušných útvaroch miestneho úradu. Pri vybavovaní podaní z hľadiska ich konkrétnej vecnosti miestny úrad postupuje rôzne a to postupom, ktorý stanovuje príslušný právny predpis. Všeobecná lehota na ich vybavenia je 30 dní, prípadne predĺžená lehota, ak právny predpis neustanovuje inak.
11. Za niektoré úkony a konania vyberá mestská časť prostredníctvom miestneho úradu správne poplatky, ktoré sú uvedené v prílohe.
12. Ak mestská časť ako súčasť informácie vydá odpis príslušného dokladu, vyznačí na ňom, že doklad nemožno použiť na iné konanie.

Príkladmý prehľad skutočností, ktoré nie je možné zverejniť

1. Oblasť ochrany služobného tajomstva (zák. č. 100/1996 Z.z. o ochrane štátneho, služobného tajomstva ...)
 • dočasná smernica Rady obrany hlavného mesta SR Bratislavy na uvádzanie hlavného mesta SR Bratislavy za brannej pohotovosti štátu,
 • plány činnosti MČ po vyhlásení stupňov pohotovosti,
 • výpisy z Plánu hlavných úloh Rady obrany hlavného mesta SR Bratislavy,
 • územno-plánovacie podklady špeciálneho zamerania a projektová dokumentácia špeciálnych zariadení, objektov a areálov (CO, armády, SIS a polície).

2. Oblasť ochrany osobnosti a osobných údajov - všeobecne (zák. č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, zák. č. 40/1967 Zb., - Občiansky zákonník)
 • údaje týkajúce sa života a zdravia osoby (fyzická, fyziologická, mentálna identita),
 • údaje, týkajúce sa občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, súkromia a prejavov osobnej povahy, (kultúrna a sociálna identita, písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy.) Možno ich zverejniť len so  súhlasom dotknutej osoby alebo aj bez jej súhlasu na úradné účely, kde to ustanovuje zákon a tiež primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, - identifikačné číslo osoby, rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor,
 • údaje, ak by sa porušilo právo na ochranu duševného vlastníctva,
 • ekonomická identita (majetkové pomery, platové pomery, okrem tých, čo sú verejnosti prístupné),
 • údaje o osobách a ich rodinných príslušníkoch, keď MČ pochovala osobu na náklady MČ,
 • právo na ochranu osobnosti platí po smrti osoby jej manželovi a deťom, ak ich niet, jej rodičom,
 • údaje, ktoré charakterizujú dôvod pridelenia bytu, finančnej výpomoci, príspevku na stravovanie, poskytovanie ubytovanie v Dome pre matky s deťmi (meno a priezvisko sa neutajuje).

3. Oblasť daňového a poplatkového tajomstva (zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...)
 • údaje o veľkosti nehnuteľnosti a výške dane (zverejniť neplatičov a výšku dlhu je možné),
 • údaje o výške miestnych poplatkov (zverejniť neplatičov a výšku dlhu je možné),
 • údaje o identifikácii a osobných pomeroch daňových subjektov ako aj v iných veciach súvisiacich s podnikaním.
4. Oblasť obchodného tajomstva a správy majetku (zák. č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník)
 • zmluvy, v ktorých si obchodný partner vymienil určitú časť zmluvy nezverejniť,
 • zámery s narábaním majetku, pokiaľ neboli oficiálne schválené,
 • údaje o účastníkoch verejnej obchodnej súťaže alebo výberového konania pri verejnom obstarávaní, ktorí v súťaži alebo pri výbere neuspeli,
 • projektovú dokumentáciu budov a technologických zariadení v majetku MČ,
 • údaje o výpočtovom informačnom systéme miestneho úradu,
 • čísla účtov iných subjektov v peňažných ústavoch,
 • cenové kalkulácie, technologické postupy.

5. Oblasť právneho konania (zák. č. 71/1967 Zb. o ochrane správnom konaní)
 • údaje v správnom konaní a rozhodnutie v ňom, ak sa dotýka len osobných problémov účastníkov a nemá dosah na veci verejné,
 • údaje v správnom konaní, ktoré sú predmetom ochrany osobnosti.

6. Oblasť pracovno-právnych vzťahov (zák. č. 66/1965 Zb. - Zákonník prác)
 • povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel pri výkone zamestnania, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, neplatí vtedy, ak o takéto informácie požiada žiadateľ postupom, ktorý určuje príkaz starostu. V iných prípadoch povinnosť mlčanlivosti je zachovaná.
 • v ochrane osobnosti sa postupuje tak, ako je to uvedené v bode č. 2.

7. Iné oblasti
 • údaje, ktoré sú dávané pre rozhodovaciu činnosť súdov a orgánov činných v trestnom konaní alebo údaje, ktoré sú pri takomto konaní a tiež exekučnom konaní získané. Utajované skutočnosti možno však zverejniť v prípadoch a za podmienok ustanovených v príslušných zákonoch.
Sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií
 

Sprístupnené informácie


Poznámka: Uverejnené odpovede sú zverejňované od 1.7.2013


Posledná aktualizácia: 30.10.2023 11:45