Sprístupnené informácie za rok 2018

I-125/2018 - Dotaz na zmluvy k pozemkom, parc. č. 13057/4, 13057/3, k. ú. Nové Mesto
I-124/2018 - Dokumentácia k stavbe "Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu Jeséniova 52"
I-122/2018 - Počet územných plánov zóny v MČ Bratislava Nové Mesto
I-121/2018 - Dokumentácia k stavbe "Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7"
I-120/2018 - Dokumentácia k stavbe "Zmena účelu využitia, rekonštrukcie, nadstavba a prístavba prevádzkovej budovy v Bratislave, parc. č. 23080/95, 96, 112, k. ú. Nové Mesto, Stará Vajnorská 17"
I-119/2018 - Počet žiadostí o prihlásenie trvalého pobytu od januára 2018
I-117/2018 - Dotaz na postup stavebného úradu - náprava a ošetrenie drevín odborne spôsobilou osobou
I-116/2018 - Dotaz na postup stavebného úradu, stavba "Rodinný dom Deviata ulica - rekonštrukcia a dostavba"
I-115/2018 - Dotaz na priechod pre chodcov na Hálkovej ulici
I-114/2018 - Počet stromov v správe a vlastníctve MČ Bratislava Nové Mesto, počet vysadených stromov 2014-2018
I-113/2018 - Rozhodnutia - nehnuteľnosti, parc. č. 6606/18, 6607/7, k. ú. Vinohrady
I-112/2018 - Dotaz na zmluvy, na základe ktorých bola započítaná pohľadávka obce z titulu splatnej dane
I-111/2018 - Dotazník - Transparentnosť miest, Otvorená samospráva 2018
I-110/2018 - Postúpenie žiadosti o sprístupnenie nájomnej zmluvy zariadenia Bastion
I-109/2018 - Výzva na doplnenie žiadosti, aké konkrétne informácie, listiny žiadateľ požaduje (garáž, súp. č. 11990)
I-108/2018 - Sprístupnenie listín o určení súpisného a orientačného čísla
I-106/2018 - Fotokópie listov (oddelenie územného konania s stavebného poriadku, oddelenie životného prostredia a územného konania)
I-105/2018 - Dotaz na plynovú prípojku (parcela registra "C", č. 5967/1, k. ú. Vinohrady)
I-104/2018 - Nelegálne parkovisko Račianska - Sliačska
I-103/2018 - Dotaz na nájomné zmluvy
I-102/2018 - Dokumenty k stavbe Bellova 48
I-101/2018 - Dotaz na nájomné zmluvy
I-99/2018 - Dotaz na vlastníka stavby, stavebné povolenie a nájomnú zmluvu, parc. číslo 12097, k. ú. Nové Mesto
I-98/2018 - Dotaz na stavebné povolenie, LV 3524, k. ú. Vinohrady
I-97/2018 - Výrub drevín r. 2017
I-94/2018 - Dotaz na stavebné povolenie, LV 929, l. ú. Vinohrady
I-93/2018 - Zápisnica - štátny stavebný dohľad na ul. Deviata 5
I-92/2018 - Výrub drevín r. 2017
I-91/2018 - Dotaz na stavebné povolenie "Bellavita"
I-90/2018 - Stanovisko mestskej časti k investičnému zámeru "Polyfunkčný dom Stromová"
I-89/2018 - Periodikum - informácie pre občanov o činnosti samosprávy
I-88/2018 - Kolaudačné rozhodnutie k stavbe (budova na Škultétyho 12, LV 2946, priestor č. 1-905)
I-86/2018 - Počet žiadostí o sprístupnenie informácií, finančných prostriedkov o dotáciu, v rámci participatívneho rozpočtu v roku 2018
I-85/2018 - Vlastník stavby spevnenej plochy (parkovacích miest), k. ú. Nové Mesto, parc. č. 22002/13
I-84/2018 - Dotaz na mimopracovné úväzky na MÚ v roku 2018
I-83/2018 - Informácie o výške dotácie na náklady poskytnuté MŠ, školským klubom detí a školským jadálňam v roku 2017
I-82/2018 - Kolaudačné rozhodnutie pre Bavint s.r.o. - Bytové domy 05, 06, 07, 08, 09 - II. etapa Obytný komplex Škultétyho ul.
I-81/2018 - Voľnočasový priestor JAMA, meranie umelého osvetlenia (postúpenie žiadosti)
I-79/2018 - "Výstavba novej prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v závode Istrochem a.s."
I-78/2018 - "Rezidencia ZIMAK", k. ú. Nové Mesto (nahliadnutie do spisu)
I-77/2018 - Stavebné popvolenie - "Rodinné domy H+S, k. ú. Vinohrady
I-76/2018 - Kolaudačné konanie - TSR Slovakia, stavba Vajnorská 127
I-75/2018 - Evidencia žiadosti podľa § 20 zákona o slobode informácií za roky 2015, 2016, 2017
I-74/2018 - Územné rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o umiestnení stavby "Technická infraštruktúra zóny Horný Slanec" v rozsahu stav. objektu SO 03
I-73/2018 - Stavebné práce na ulici "malá Kominárska"
I-72/2018 - Veto starostu, Protesty prokurátora
I-71/2018 - Kolaudačné konanie pre 2. fázu devoloperského projektu "pri Mýte" (parkovacie miesta)
I-70/2018 - Dotaz na vydanie povolenia na predčasné užívanie BD05 (Obytný komplex Škultétyho)
I-69/2018 - Investičný zámer "Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, k. ú. Nové Mesto
I-68/2018 - Veto primátora, Protesty prokurátora
I-66/2018 - PD Obytný súbor Škultétyho, 2. etapa v časti zdravotechnika, ohrev a príprava teplej úžitkovej vody
I-65/2018 - Kolaudačné konanie pre 2 fázu projektu "pri Mýte", BD05,06,07,08 a 09
I-64/2018 - PD Obytný súbor Škultétyho, 2. etapa v časti zdravotechnika, ohrev a príprava teplej úžitkovej vody (nahliadnutie do spisu)
I-62/2018 - Plánované stavebné aktivity na pozemkoch, parc. č. 19313/1, 19313/2, 19312 a 19314, k. ú. Vinohrady
I-61/2018 - Rozhodnutie - stavba "Technická infraštruktúra zóny Horný Slanec"
I-60/2018 - Dotaz na žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na stavbu - roh Račianskej a Pionierskej ulici
I-58/2018 - Kolaudačné konanie: II. etapa obytného komplexu na Škultétyho ul. v Bratislave
I-57/2018 - Personálny audit
I-56/2018 - Rozhodnutia o umiestnení stavby, LV 3012, k. ú. Vinohrady
I-54/2018 - Stavebné povolenie - dom na Deviatej ulici č. 5, k. ú. Vinohrady
I-44/2018 - Pozemky pod navrhovaným parkom  Vlárska/Rozvodná
I-43/2018 - Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác (byt č. 8, Vajnorská 81)
I-42/2018 - Štatistické údaje o žiakoch MŠ v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
I-41/2018 - Územnoplánovacia informácia o pozemkoch, k. ú. Vinohrady
I-40/2018 - Stavba "Rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu"
I-39/2018 - Dotaz na vlastníka stavby spevnenej plochy (parkovacích miest)
I-38/2018 - Územnoplánovacia informácia, pozemky vo vlastníctve spoločnosti Digesta a. s.
I-37/2018 - Platové pomery priznané za výkon funkcie volených zástupcov za roky 2014 - 2017
I-36/2018 - Územnoplánovacia informácia, LV 1072
I-35/2018 - Elektronický prieskum regulovaného parkovania v mestách SR
I-34/2018 - Park JAMA
I-33/2018 - Rekonštrukcia parku Pluhová
I-32/2018 - Stavebné povolenie - pozemok LV 4166, k. ú. Nové Mesto
I-31/2018 - Nadstavba BD Pluhová 12
I-30/2018 - Dopravné značenie vnútroblok Plzenská a Kukučínová ul. - postúpenie žiadosti MV SR
I-29/2018 - Prehľad príjmov volených zástupcov a funkcionárov samosprávy (2014 - 2017)
I-28/2018 - Počet vydaných rozhodnutí Miestneho poplatku za rozvoj, odvolania, celková suma (2017 - 2018)
I-27/2018 - Finančné čiastky na projekty za roky 2015 - 2018 z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
I-26/2018 - Rozhodnutia o stavebnom a územnom konaní
I-25/2018 - Rozhodnutia o stavebnom a územnom konaní
I-24/2018 - Zoznam nehnuteľností, ktoré su v majetku Hl. mesta SR Bratislavy, k. ú. Nové Mesto, Vinohrady
I-23/2018 - Informácia o počte narodených deti, počet zomretých občanov a počet vysadených stromov (roky 2014 - 2017)
I-22/2018 - Ročná správa o stave bytového fondu za rok 2016
I-21/2018 - Dotaz na odvolanie proti rozhodnutiu stavebného úradu a právoplatnosť rozhodnutia
I-20/2018 - Rekonštrukcia strechy na Strážnej 9/1
I-19/2018 - Zámery, plány a predpokladná stavebná činnosť na Magurskej 5
I-18/2018 - Výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie informácie
I-17/2018 - Dotaz na rozhodnutia o vydaní záväzného stanoviska o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení
I-16/2018 - Dotaz na stavebné práce - strecha na Bellovej 2/K
I-15/2018 - Plán výstavby pre BD Vlárska, investičné zámery na ul. Vlárska, Klenová, Olivová, Rozvodná
I-14/2018 - Informácia o využití pozemkov s parc. č. 7070/2 a 7070/31, k. ú. Vinohrady v zmysle územného plánu
I-13/2018 - Rekonštrukcia a dostavba RD na Čremchovej ul.
I-12/2018 - Oznámenie verejného kultúrneho podujatia spoločnosťou COMUNIQUE s.r.o.
I-11/2018 - Dotaz na finančné oddelenie - stav úverov, zadĺženosť, počet obyvateľov, stav účtu rezervného fondu, výdavky, investície (roky 2007 až 2017)
I-10/2018 - Funkčná a priestorová regulácia ÚPZ Koliba - Stráže
I-9/2018 - Reklamné búdky - nosiče na Račianskom mýte
I-8/2018 - Kolaudačné konanie k stavbe: II. etapa obytného komplexu Šukltétyho ul. Bratislava
I-7/2018 - Územný plán zóny Koliba - Stráže
I-6/2018 - Dotaz na počet stavebných konaní za posledných 12 mesiacov, financovanie parku JAMA
I-5/2018 - Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác na Robotníckej 1
I-4/2018 - Dotaz na stavebné povolenia - administratívna budova Robotnícka 1
I-2/2018 - Parkovisko na Sliačskej ul.
I-1/2018 - Dotaz na stavbu "Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke"


Vytvorené: 18.04.2018 10:09, webman