80 krokov pre transparentnú Bratislavu - Nové Mesto (infografika)
 • Zavedenie formálnej evidencie a riadenia tvorby interných noriem MČ. Zozbierať a zmapovať stav súčasne platných interných noriem. Prediskutovať a identifikovať potrebu úpravy, resp. tvorby nových noriem pre dôležité oblasti. C.2.4

 • Vytvoriť smernicu pre tvorbu interných predpisov. C.2.5

 • Informovanie všetkých zamestnancov o existencii a význame jednotlivých interných noriem. Priebežne vydávané interné normy by mali byť dané do pozornosti všetkým zamestnancom organizácie, a od tých, ktorých sa priamo dotýkajú, by malo byť vyžadované aj potvrdenie oboznámenia sa s relevantnou internou normou. C.2.6

 • Poskytnúť každému zamestnancovi prístup k zoznamu aktuálnych a platných interných noriem v akomkoľvek čase, ale aj k samotným normám. C.2.7

 • Vytvoriť interný predpis, jasne a zreteľne popisujúci zodpovednosti relevantných oddelení v rámci procesu vstupovania do zmluvných vzťahov. C.3.7

 • Zaviesť systém na pravidelné prehodnocovanie dlhodobých zmlúv. C.3.8

 • Vyžadovať pri archivácii zmlúv od zodpovedného pracovníka aj potvrdenie o zverejnení danej zmluvy a archivovať toto potvrdenie spolu so zmluvou. C.3.10

 • Presunúť všetky dôležité informácie zo starej webovej stránky na novú a starú stránku úplne zrušiť. C.4.6

 • V rámci novej webstránky, zahrnúť sumárne všetky odkazy na miesta, kde sa nachádzajú povinne zverejňované informácie, ale tiež informácie, ktoré MČ zverejňuje nad rámec zákonných požiadaviek v záujme vyššej transparentnosti. C.4.7

 • Zriadiť osobitnú e-mailovú adresu pre všetkých zamestnancov úradu. V záujme zachovania rovnomernosti vyťaženia jednotlivých referentov môžu byť individuálne podania občanov aj naďalej prijímane prostredníctvom všeobecných e-mailových adries, ktoré budú jasne vyjadrovať danú agendu. C.4.8

 • "Upraviť zásady hospodárenia tak, aby:

  reflektovali požiadavky poslednej novely Zákona o majetku obcí,

  obsahovali ustanovenia o postupoch pri prevode nehnuteľného majetku a zavedení limitov hodnôt majetku, resp. iné kritériá, ktoré by určovali, kedy je nutné postupovať pri prevodoch majetku formou verejnej súťaže, prípadne dražby,

  upravovali spôsoby nakladania s majetkom v obchodných spoločnostiach MČ,

  boli náležite previazané s relevantnou smernicou o inventarizácií majetku,

  zavádzali možnosť elektronickej aukcie a

  upravovali proces žiadosti o kúpu majetku tak, aby každá žiadosť bola prerokovaná finančnou komisiou a MR, s cieľom zamedziť tak potenciálnemu preferenčnému prístupu k vybraným žiadostiam. D.1.33

 • Definovať a dodržiavať systém kontroly zákazu priameho predaja zákonom vymedzeným subjektom. D.1.34

 • Zjednotenie formy a centralizácie evidencie majetku, príprava sumárnej analýzy využitia majetku mestskej časti. V ročných intervaloch vytvárať plán predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku. D.1.35

 • V rámci webovej stránky MČ vytvoriť osobitnú sekciu, ktorá by jasne a zreteľne informovala verejnosť o tom, s akým majetkom MČ hospodári, ako ho využíva, aké sú podmienky predaja/prenájmu, výzvy na prevody majetku a pod. D.1.36

 • Preveriť a upraviť odkazy na neexistujúce dokumenty na webovej stránke. D.2.18

 • Pripraviť detailný prehľad a analýzu využitia jednotlivých nehnuteľností a pripraviť dlhodobejšiu stratégiu ohľadom prenájmu (prípadne predaja) dlhodobo nevyužívaných priestorov. D.2.19

 • Vytvoriť internú normu/smernicu pre oblasť náboru zamestnancov prípadne upraviť relevantnú časť Pracovného poriadku MČ BANM. D.3.19

 • Interná norma týkajúca sa náboru zamestnancov môže zároveň stanovovať minimálne požiadavky na výber zamestnancov v rámci organizácií MČ, prípadne byť následne aplikovaná aj v týchto organizáciách. D.3.20

 • Riešiť situáciu so zamestnancami poverenými vedením oddelenia, resp. poverenými zastupovaním vedúceho oddelenia a na tieto miesta vykonať transparentné výberové konania v zmysle zákona o výkone práce vo VZ a Pracovného poriadku MČ BANM. D.3.21

 • Zvážiť možnosti organizovania limitovaných výberových konaní aj na iné pozície v rámci MÚ, ako miesta vedúcich zamestnancov, teda nad rámec požiadaviek zákona o výkone práce vo VZ. D.3.22

 • Zvážiť možnosť zavedenia povinnosti vykonávať výberové konanie aj na všetky vedúce pozície v rámci EKO-VPS a náležite upraviť Pracovný poriadok EKO-VPS. D.3.23

 • V rámci webovej stránky MČ vytvoriť osobitnú sekciu, ktorá by poskytovala verejnosti všetky relevantné informácie v oblasti ľudských zdrojov. D.3.24

 • Vytvoriť VZN o vykonávaní miestneho referenda a náležite o prípadných referendách informovať prostredníctvom webovej stránky a ďalších relevantných komunikačných kanálov. D.4.30

 • Zaviesť formálne pravidlá pre konanie verejných zhromaždení a náležite o nich informovať prostredníctvom webovej stránky a ďalších relevantných komunikačných kanálov. D.4.31

 • Zabezpečiť jednotnosť zverejňovania návrhov právnych aktov na pripomienkovanie. D.4.32

 • V sekcii „Samospráva » Miestny kontrolór“ sústrediť plány kontrolnej činnosti, správy z vykonaných kontrol, stanoviská k záverečnému účtu a iné súvisiace dokumenty. D.4.33

 • Aktualizovať príkaz starostu č. 9/2000 tak, aby pokrýval aj povinnosti na základe posledných novelizácií Infozákona v oblasti zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok. MČ by mala v tomto príkaze jasne stanoviť, kto je zodpovedný za plnenie týchto povinností a kde a akou formou sa tieto informácie zverejňujú. D.5.20

 • V rámci súčasnej verzie webovej stránky odstrániť identifikované nedostatky opísané v odseku D.5.18 (v plnom znení auditu) a zabezpečovať aktuálnosť informácií aj v budúcnosti. D.5.21

 • Pri zverejňovaní zmlúv na stránke zverejňovať v samostatnom stĺpci aj interné číslo zmluvy. D.5.22

 • Zvážiť možnosť zverejňovania všetkých žiadostí a odpovedí v rámci relevantnej sekcie webovej stránky. D.5.23

 • Zvážiť možnosť zverejnenia zápisnice z Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií verejných funkcionárov v relevantnej sekcii webovej stránky MČ. D.6.27

 • "Vytvoriť osobitnú a jasne viditeľnú sekciu na hlavnej webovej stránke MČ, ktorá by verejnosť informovala o možnosti nahlásiť potenciálne neetické konanie či konflikt záujmov, resp. podnety v oblasti majetkových pomerov poslancov. Možnosť nahlasovania podnetov môže byť verejnosti komunikovaná aj prostredníctvom úradných tabúľ či plagátov vyvesených na MÚ v miestach, kde sa verejnosť najviac pohybuje" D.6.29

 • Uskutočniť diskusiu o prijatí etického kódexu volených predstaviteľov samosprávy. D.6.31

 • Zaviesť do etického kódexu samostatný článok upravujúci správanie volených predstaviteľov MČ počas volebnej kampane. D.6.32

 • Zakomponovať povinnosť oznámiť osobný záujem pred rokovaním jednotlivých orgánov do pripravovaného návrhu etického kódexu a tiež do jednotlivých rokovacích poriadkov D.6.33

 • Vyvinúť iniciatívu, v rámci ktorej by poslanci so záujmom kódex dodržiavať verejne tento záujem prezentovali, (napr.) vo forme deklarácie. D.6.34

 • Dôslednejšie vymáhať od splnomocnených poslancov ich povinnosť podávať pravidelné správy o činnosti do MZ tak, ako im to ukladá Štatút. D.6.35

 • Čím skor uskutočniť diskusiu o návrhu Etického kódexu zamestnanca MČ a uviesť ho do praxe; Vziať do úvahy úpravy kódexov iných samospráv či odporúčania mimovládnych organizácií. D.7.26

 • Vytvoriť jednoznačný proces pre nahlasovanie potenciálnych konfliktov záujmov. Každý, kto identifikuje voči svojej osobe potenciálny konflikt zájmov, by mal túto skutočnosť nahlásiť priamo starostovi. D.7.27

 • Dôsledne dodržiavať ustanovenia Pracovného poriadku (čl. 8 ods. 2m) v oblasti poskytovania písomného súhlasu starostu s výkonom inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní. Povolenia archivovať a udržiavať ich evidenciu. D.7.28

 • Vytvoriť stálu disciplinárnu komisiu, ktorá by sa zaoberala podnetmi voči zamestnancom MČ. D.7.30

 • Poskytovať zamestnancom osobitné školenie, cielené len na problematiku propagácie celkového prístupu MČ k etickej infraštruktúre. D.7.33

 • Vykonať v čo najkratšej dobe nápravu v oblasti upratovacích služieb poskytovaných spoločnosťou LAUDETUR, s.r.o. D.7.34

 • Sprísniť kontrolu výkonu práce v rámci pracovnej náplne (napríklad pravidelná kontrola odpracovaného času a vykonaných úloh prednostom úradu), ako aj pravidelné cielené preverenie, či firma daného zamestnanca nie je v zozname dodávateľov MÚ. D.7.35

 • Po náležitej úprave a implementácii jednotlivých dokumentov (pracovný poriadok, etický kódex) zvážiť implementáciu týchto zmien aj v rámci jednotlivých organizácií. D.8.8

 • V prípade zavedenia osobitnej sekcie webovej stránky MČ BANM venujúcej sa nahlasovaniu neetického konania, táto môže byť využitá aj pre nahlasovanie týkajúce sa zamestnancov organizácií. Odkaz na túto sekciu môže byť viditeľne uverejnený na všetkých webových stránkach organizácií. D.8.9

 • Zapracovať do Pracovného poriadku MČ BANM jasné pravidlá pri poskytovaní verejných vyjadrení zamestnancami MÚ. D.9.24

 • "Vytvoriť osobitnú sekciu na webstránke MČ BANM, ktorá sa bude venovať problematike územného plánovania. D.10.40

 • Odporúčame aj naďalej v komplikovanejších prípadoch určovať dlhšie lehoty na pripomienkovanie návrhov územných plánov zón pre obyvateľov, nie len zákonných 30 dní. D.10.41

 • Interne pripraviť dokument, ktorý by definoval základné činnosti stavebného úradu a poskytoval vysvetlenie problematických a nejednoznačných situácií. D.10.42

 • V rámci agendy stavebného úradu pripraviť ucelený zoznam dokumentácie, ktorý musí účastník konania predložiť a musí byť obsahom spisu pred podpisom rozhodnutia/povolenia starostom. Na tomto zozname referent vyznačí, ktoré dokumenty sa v spise nachádzajú. D.10.43

 • V prípadoch keď je to možné, využívať na komunikáciu s verejnosťou a na oznamovanie dôležitých informácií aj TV BA. D.10.44

 • Upraviť VZN č. 4/2005 tak, aby bolo možné poskytnúť dotáciu jednému subjektu len raz ročne. D.11.23

 • Do Štatútu ÚMPF zaviesť finančný limit na jednotlivý výdavok, do ktorého môže rozhodovať starosta sám. D.11.24

 • Navrhujeme zaviesť prílohu k žiadosti o poskytnutie dotácie, v ktorej žiadateľ vyhlási, či je/nie je v príbuzenskom vzťahu k starostovi, poslancovi MZ, resp. zamestnancovi MÚ atď. D.11.25

 • V záujme transparentnosti pri poskytovaní dotácií zvážiť možnosť úpravy relevantnej sekcie webovej stránky tak, aby obsahovala detailnejšie informácie o jednotlivých dotáciách spolu s naskenovanou verziou dokumentácie k vyúčtovaniu. D.11.26

 • Informovať verejnosť o zriadení a funkcii organizácie Novomestská parkovacia spoločnosť, s.r.o. prostredníctvom vytvorenia osobitnej sekcie v rámci „Organizácie“ na webovej stránke MČ BANM. D.12.16

 • "Implementovať smernicu stanovujúcu pravidlá VO, ktoré by platili pre celý MÚ (prípadne aj organizácie), a dôsledne ju dodržiavať, aby sa zamedzilo nejasnostiam a predchádzalo prípadným problémom. D.13.33

 • V záujme vyššej transparentnosti vo VO odporúčame zvážiť možnosť pripustenia zástupcov z verejnosti ako členov výberovej komisie. O takejto možnosti, ako aj o spôsobe ako sa uchádzať o post člena výberovej komisie, je potrebné verejnosť náležite informovať. D.13.34

 • Vykonať dôkladnú revíziu dlhodobých zmlúv s dodávateľmi MÚ a EKO-VPS a zvážiť potrebu vykonania nových VO v prípadoch, kde je to potrebné a vyžadované Zákonom o VO. D.13.35

 • Vytvoriť osobitnú sekciu na webstránke, kde budú zverejňované všetky materiály týkajúce sa VO. D.13.36

 • Zaviesť internú elektronickú evidenciu VO, v ktorej by sa detailne ukladali všetky informácie. D.13.37

 • "Zvážiť možnosť zavedenia kontroly VO miestnym kontrolórom. D.13.38

 • Zvážiť zavedenie elektronických aukcií vo vybraných prípadoch a taktiež preskúmať možnosti využívania systému elektronických aukcií – Elektronické verejné obstarávanie, ktorý poskytuje ÚVO. D.13.39

 • Upraviť Zásady hospodárenia s bytmi tak, aby jasne definovali spôsob poradia a prideľovania nájomných bytov v prípade, že je žiadateľov viac ako voľných bytov. D.15.23

 • Zverejňovať zoznam voľných nájomných bytov na webovej stránke priamo v časti kde môže občan nájsť aj informácie o tom ako sa o pridelenie takéhoto bytu uchádzať. D.15.24

 • Zverejňovať zoznam žiadateľov/ucházačov o byty na webovej stránke MČ BANM. D.15.25

 • Vzhľadom na ukončenie 15-ročnej lehoty pre byty na Bojnickej ulici, odporúčame MČ prijať jasné a transparentné stanovisko k tomu, čo plánuje s týmito bytmi urobiť – využívať ich naďalej len ako nájomné byty alebo ich odpredať do súkromného vlastníctva. D.15.26

 • Upraviť zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom MČ BANM tak, aby z nich bolo jasné, ako a kde môže občan požiadať o finančnú výpomoc, prípadne vytvoriť vzor žiadosti spolu so zoznamom dokumentácie, ktorú je potrebné priložiť. D.16.22

 • Skonsolidovať informácie o rozpočtovaní v rámci jednej sekcie svojej webovej stránky. Zverejňovať rozpočty a záverečné účty za aspoň tri predošlé roky. D.17.15

 • Výraznejšie informovať verejnosť o procese rozpočtovania. Rovnako odporúčame výraznejšie propagovať možnosť pripomienkovania návrhu verejnosťou. D.17.16

 • Zverejňovať .xls súbor o prehľade čerpania rozpočtu tak, aby sa zverejňovali tieto informácie za celý rok postupne, nie len za posledný mesiac. D.17.17

 • Zvážiť zavedenie participatívneho rozpočtovania pri tvorbe rozpočtu na rok 2014. D.17.18

 • Pri zverejňovaní faktúr zverejňovať v osobitnom stĺpci aj príslušná rozpočtová kapitola, ktorej sa faktúra týka. D.17.19

 • Priebežne spolu s rozpočtovými opatreniami zverejňovať aj celkový prehľad rozpočtových opatrení a celkovú kumulovanú hodnotu. D.17.20

 • Zverejniť na internetovej stránke zoznam/evidencia prihlásených psov, za ktorých majitelia (ne)platia poplatky.

 • Zverejniť na oficiálnej internetovej stránke zverejnené video záznamy z rokovania Miestneho zastupiteľstva.

 • Na internetovej stránke zverejniť oznámenia (prípadne archív) o stretnutí/zasadnutí komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevodu bytov do osobného vlastníctva a zverejniť zápisnice z týchto rokovaní.

 • Na oficiálnej internetovej stránke zverejniť potvrdenia o podaných daňových a majetkových priznaniach starostu.

 • Zverejniť zoznamy pridelených bytov a priebežne tento zoznam aktualizovať.

Vysvetlivky: bledá modráúlohu treba splniť tmavá modráúloha je splnená

O projekte

Vážení návštevníci,
projekt „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“ je výsledkom snahy samosprávy zlepšiť situáciu v oblasti nakladania s verejnými peniazmi a majetkom. Od môjho nástupu do funkcie starostu som hľadal riešenie, ako systematicky zlepšiť fungovanie úradu tak, aby sme zabezpečili efektívnejšie nakladanie s peniazmi, stanovenie jasných pravidiel pre úradníkov... Výsledkom tejto snahy je komplexný balík osemdesiatich protikorupčných opatrení.

Väčšina úloh vyplýva z auditu transparentnosti, ktorý vypracovala audítorská spoločnosť Ernst & Young. Ďalšími sme sa inšpirovali z pripomienok, ktoré k nášmu fungovaniu prezentovala Transparency International Slovensko v rámci hodnotenia samospráv.

Od začiatku roka sme spravili niekoľko konkrétnych opatrení, ktoré majú jednoznačne pozitívny vplyv na úsporu verejných financií. Oddelenie verejného obstarávania zverejňuje ponuky na nákup služieb a tovarov priamo na internetovej stránke. Do súťaže sa tak môže prihlásiť každý, kto má o to záujem. Kto má záujem sledovať objednávky, zmluvy, faktúry, môže informácie o nich dostávať priamo do mailovej mailového klienta, prípadne prostredníctvom čítačky RSS.

O transparetnosti nechceme len hovoriť – 80 krokov pre transparentné Nové Mesto chceme splniť v priebehu najbližších 12 mesiacov. Priamo tu na stránke budete môcť priebežne sledovať progres, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť.  Stránka vám všetkým dáva do rúk nástroje, ako jednoducho kontrolovať , ako sa nám darí snahu o transparentnosť každodenne prenášať do praxe. 
Rudolf Kusý
starosta MČ Bratislava - Nové Mesto


Posledná aktualizácia: 14.08.2013 09:05

Hospodárenie a rozpočet

Na stránke otvorene.banm.sk nájdete v sekcii rozpočet ďalšie detailné informácie o hospodárení novomestskej samosprávy. Informácie o rozpočtovaní sme zhrnuli v rámci j…

80 krokov pre transparentné Nové Mesto

Balík konkrétnych úloh pod názvom „80 krokov pre transparentné Nové Mesto“ má pred sebou miestna samospráva v bratislavskom Novom Meste. Splniť ich chce do jedného rok…