Personálna politika

Miestny úrad BANM sa snaží rôznymi krokmi vylepšovať svoje služby v súlade s potrebami klientov. Snaží sa o zvýšenie kvality obsluhy klientov, ako aj o zvýšenie vnútornej efektívnosti miestneho úradu. Táto snaha sa preniesla do rozhodnutia zaviesť do života úradu moderné prvky procesného riadenia a merania výkonnosti procesov. Preto sme v roku 2019 vypracovať personálny audit, ktorého cieľom bolo zmapovanie procesov vykonávaných jednotlivými organizačnými jednotkami, vytvorenie a validácia procesného modelu MÚ BANM a jeho atribútov (vstupy, a výstupy procesov, organizačné jednotky, pracovné pozície podieľajúce sa na výkone procesov, využívané IS), zber údajov o procesoch a aktivitách, ako aj analýza súčasného stavu (identifikovanie zistení) a návrh zmeny hlavných princípov fungovania MÚ BANM (vypracovanie odporúčaní) a návrh novej organizačnej štruktúry počtom pracovných pozícií potrebných pre zabezpečenie realizácie procesov.
Zaverečná správa - Procesný audit BANM 2019
Príloha 1 Procesný model
Príloha 2 Prehľad problémových oblastí a možností zlepšenia
Príloha 3 Úspory - sumarizácia 11-2019
Príloha 4 Formulár pre popis pracovnej náplne
Príloha 5_Implementačný plán


Na tejto stránke nájdete aj aktuálne informácie o výberových konaniach, ako aj archív oznámení a zápisnice z uskutočnených výberových konaní.

Názov Dátum Druh Súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 12.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu referent miestnych poplatkov- poplatkov za miestny rozvoj 09.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto hľadá Odborného pracovníka pre ŠFRB - prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania 07.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcov (znížený pracovný úväzok) na pracovné pozície: upratovačka + výdaj stravy pre denné centrá seniorov a pracovník do sociálnej výdajne 07.12.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Kuchár/kuchárka do detských jasiel Robotnícka 11 v Bratislave 05.12.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník pre oddelenie Výstavby, investícií a správy majetku – Referent 30.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá kuchára/kuchárku do detských jasiel Robotnícka 11 29.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Údržbár správy budov - šofér (na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti) 23.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Referenta pre správu elektronickej registratúry 22.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti ochrany prírody (na čas zastupovania počas materskej dovolenky) 18.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent podateľne, rozmnožovne a integrovaného obslužného miesta IOMO (na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti) 14.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Informátor - vrátnik 14.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Informátor vrátnik 11.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá Asistenta koordinátora Komunitného centra 07.11.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Člen komisie na vyhodnotenie ponúk predkladaných vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre Mestskú časť Bratislava-Nové Mesto 03.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborník - člen komisie na vyhodnotenie ponúk predkladaných vo verejnom obstarávaní na poskytovanie služieb tepelného hospodárstva pre MČ BNM 02.11.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu Informátor - vrátnik 27.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá referenta/administratívneho pracovníka 24.10.2016 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Riazanská 75, Bratislava 24.10.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Sociálna sestra - odborný pracovník opatrovateľskej služby 17.10.2016 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor


Vytvorené: 24.04.2013 19:54, Tettinger Marek